˙˙˙ǝʍǝɹ ıǝq ǝʇnǝɥ

˙˙˙lɐƃǝɹlɥüʞ ɯǝsǝıp uɐ ɥɔou uǝɹɥɐɾ 01 uı ɹǝ ʇɥǝʇs os ʇsı uǝqɹoʇsɹǝʌ ʇɥɔıu ʇɹop ǝʇlɐ ɹǝsǝıp uuǝʍ pun
˙uǝssɐlɹǝʌ uǝpɐl uǝp ɹǝnɐsʞuıʇs uuɐp ǝqɐɥ pun pɹıʍ ɹɥǝɯ sʇɥɔıu ǝʇnǝɥ lɥoʍ sǝ ssɐp ‚ʌıssǝɹƃƃɐ ɥɔı ǝʇƃɐs ʇnɐlqlɐɥ ˙uɥı ǝʇɥǝɹp pun ʇʇodǝuıɹɐƃɐɯ ßıǝɥɔs ɯǝuıǝs ʇıɯ ɐp ɥɔou ɹǝɯɯı sǝuuüʇ ɹǝsǝıp puɐʇs ‚ɯɐʞ ʞɔüɹnz ɥɔı slɐ ˙uǝƃıpǝlɹǝ uǝpɐl ɯı ǝɟnäʞuıǝ uǝɹǝpuɐ ǝıp lɐɯʇsɹǝ ‚uǝƃuɐƃǝƃƃǝʍ uıq pun ǝʞɔıp uǝxɐɟ ǝıp uuɐʍpuǝƃɹı uuɐp ǝʇʇɐɥ ɥɔı
˙ɟlɐɥ lǝıʌ ʇɥɔıu ɹıɯ sɐʍ ‚ɹǝʇıǝʍ ɯɔ 01 lɐɯ ǝsıǝʍɹǝƃıpäuƃ uuɐp ǝʇʞɔüɹ ‚ʇʌɹǝuǝƃ ɥɔnɐ ɹǝ ˙puɐʇs ǝƃǝʍ ɯı ɹǝ ɐp ‚ɯɐʞ ǝʇʞnpoɹd ǝuıǝɯ uɐ ʇɥɔıu ɥɔı lıǝʍ ‚ɯnɹǝɥ uɥı ɯn ʇʌɹǝuǝƃ ɹǝɯɯı ǝʇlǝƃuıʇ ɥɔı˙˙˙sɐl pun ǝʇɥɔns pun ǝʇɥǝɹp ɹǝɯɯı uɥı pun ʇlǝıɥ puɐɥ ɹǝp uı ʇʇodǝuıɹɐƃɐɯ uǝuıǝ ɹǝp ‚uuɐɯ ɹǝɹǝʇlä uıǝ puɐʇs lɐƃǝɹ ɯǝp ɹoʌ ɥɔop ‚uǝɥǝsuɐ ɹǝnɐuǝƃ ǝʇʞnpoɹd sɹǝɥɔʇɐʍ ʇɥƃıǝʍ ǝıp ɹıɯ ǝʇlloʍ ɥɔı
˙˙˙ƃıʌɹǝu ɯǝɹʇxǝsignbild

4 Antworten zu “˙˙˙ǝʍǝɹ ıǝq ǝʇnǝɥ

  1. ˙˙˙ɥɔı ǝuuǝʞ

  2. Ups…man muß einen Kopfstand machen, um den Text lesen zu können.
    Bei HsH ist es manchmal echt kompliziert. http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kicher.gif

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*

http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bettler.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/DDDSMILE.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/abwink.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/antonius.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/auge.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/band.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bettel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bettschuettel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bibel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biblio.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blattflug.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blind.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/buecher.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/buero.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/coffee.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/coolman.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/diam.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/disco1.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doofwand.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doppelt.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dose.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/einkaufen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/engel.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ermahn.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/essen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/fegen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/fernrohr.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/fluester.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/fragesmile.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/fressehalten.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/freufreu.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frier.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/futtern.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/nosleep.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/gammel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/gehangt.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/geilfress.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ghost.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/grill.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hambu.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heuli.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hexe.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kaeffchen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kaffekekslesen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kicher.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kochen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kotz.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/krank.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kuchen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kuerbis.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/lach.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/lalala.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/leines.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/leseninter.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/lol.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/lustigauto.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mcdonaldmenue.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/motz.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/muede.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/nessie.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ohjemanman.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/photo.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/polizei.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/radler.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/regen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rupor.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/salat.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/saukalt.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schiessmilie.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schneeschippen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schnellchatter.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/schuetze.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/selbstherrlich.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shuffle.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiliepc.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smilie_essen_083.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sonnewalken.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/spot.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/starlet.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sterncasher.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/stress.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sturm.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tada.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tamtamtam.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/teufel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tippatur.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/totlach.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/traurig.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/verfressen.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wandklopp.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wandkopf.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/weih.gif 
http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/xmas-smile.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zweifel.gif  http://alltagsbloggerei.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zwinker.gif